EN BG
Фондация "Здравни Проблеми на Малцинствата" (ФЗПМ)

2023 г. - Конкурс за избор на кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в медицинските университети в България за специалностите Медицина, Фармация и Дентална медицина. Актуално!


 

Фондация “Здравни Проблеми на Малцинствата” е създадена през 1997 г. като НПО в обществена полза със седалище в София.

Екипът ни е интердисциплинарен и включва лекари, психолози, педагози, социални работници и активисти, представители на различни етнически групи и работи за решаването на здравните проблеми на ромите от 1994 г. Работи успешно с координатори роми от цялата страна, както и с местните ромски фондации. Ангажира и обучава ромски медицински персонал.

В процеса на своята работа между 1994 и 1997 г., свързана с решаването на здравните проблеми на ромите, екипът ни достигна до убеждението, че за постигането на трайни положителни резултати в тази насока е необходимо предварително и успоредно с това да бъдат решени много социални проблеми на малцинствените групи. Това породи идеята да бъде разширен първоначалният научноизследователски и здравно-ориентиран профил на нашата дейност, като бъде създадена фондация с много по-широка социална ориентация. Така след създаването на Фондация "Здравни Проблеми на Малцинствата", екипът ни започна да работи по изпълнението на различни медико-социални проекти.

Ръководни органи
Общото събрание е върховният колективен орган на управление на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”. Управителният съвет е в състав:


- проф. д-р Ивайло Търнев д.м.н. – председател
- Огнян Каменов, зам.-председател 
- д-р Лидия Анева - член.

Постоянен екип, участващ в реализацията на проектите:
- д-р Велина Гергелчева – детски невролог
- д-р Мария Кацарова – ортопед
- Никола Божков – психолог
- Димитър Димитров - политолог
- Цвета Петкова - културолог
- Дора Петкова - социолог
- Диляна Дилкова - психолог 

Мисия
Да съдействаме за повишаване на здравното и социално състояние на ромите, за подобряване качеството им на живот и за пълноценното им участие във всички сфери на обществения живот.

Политика
Въвеждане на длъжността здравен медиатор в ромските квартали на страната. Концепцията за здравен медиатор, разработена от нас, е следната:

Медиаторът е ром, който подпомага неграмотните и незапознатите със здравната система роми в получаването на достъп до здравните служби. Медиаторът изпълнява следните дейности:
- Придружава при необходимост ромите до здравните и социалните заведения при решаване на конкретен здравен или социален проблем.
- Обяснява на двете страни (медицинския персонал и ромите) относно техните очаквания и разбиране по време на консултацията.
- Подпомага ромите при попълване на различни документи и следване на бюрократични процедури.
- Разяснява правата и задълженията на пациента и начина на функциониране на здравната система.
- Обяснява на здравния персонал нуждите и положението на ромите – пациенти.
- Участва в различни профилактични програми: ваксинации, генетична профилактика, профилактика на социалнозначими заболявания и т.н.
- Работи за повишаване на здравната култура и за популяризиране на здравна информация.
- Оказва психологическа подкрепа на семейства с хронично болни и инвалиди


Медиаторът работи в ромските общности с цел улесняване достъпа на ромите до доболничната помощ, или работи в районната болница, където подпомага получаването на специализирана здравна помощ. Той работи в тясно сътрудничество с общопрактикуващите лекари, медицинските сестри и социалните работници по места.

Работим за:

 • Организиране и подпомагане на изследователската, диагностична и профилактична дейност в областта на социално-значимите заболявания сред ромите и други малцинствени групи;
 • Подобряване на достъпа на малцинствата до здравните и социални служби;
 • Социалното интегриране на хронично-болни и инвалиди от ромски и други малцинствени общности;
 • Развитието и утвърждаването на духовните ценности на гражданското общество
 • Реализиране на всеобхватни образователни, здравни, социални и културни проекти и програми
 • Социална интеграция и личностната реализация на роми в неравностойно положение
 • Преодоляване на дискриминацията в здравното и социално обслужване на ромите
 • оддържаме информационна система за подпомагане на медицински и етнологически изследвания и за запознаване на обществеността със здравните и социални проблеми на малцинствените групи
 • © 2004-2024, All Rights Reserved, Integro Association Bulgaria
  Web Site Design and Development: Orange Ideas